En frivillig försvarsrörelse i Stockholms stad och län 1908-1998

Tillbaka
Hansson Ingvar
61 sidor
Trådhäftad 21x30 cm Stockholms FBU-förbund 1998. Stockholms landstormsbefälsförening, Stockholms landstormsförbund, Stockholms befälsutbildningsförbund och Stockholms FBU-förbund 90 år. Den
regionala frivilligrörelsen, vars
bakgrund och utveckling här skildras, har haft betydelse för hela vårt land.


 Pris: 120 kr / 12,1 €